مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

تمامی داروها با خواص و آثار گوناگون در نهايت به صورت يك يا چند شكل دارويی در دسترس قرار می گيرند . از اين رو پيش از آشنايی با خصوصيات فارماآولوژی هر دارو لازم است آه خصوصيات و نحوه مصرف هر شكل دارويی را بدانيم . دراين فایل pdf اشكال دارويی موجود ، خصوصيات هريك از آنها ، شرايط نگهداری و استفاده و در نهايت نحوه تجويز صحيح آنها به تفصيل مورد بحث قرار خواهد گرفت. جهت دریافت مطلب کامل فایل PDF کلیک کنید .

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved