مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

بیشترافراد سالمندی که در تهران زندگی می کنند ، انتظار دارند تسهیلات مراقبت های اولیه برای ایشان  و رسیدگی به  نیاز های بهداشتی آنان مرتفع شود .سیستم مراقبت سالمند در منزل باید به نیاز های خاص جمعیت سالمندان پاسخ دهد  وهم چنین از  سازمان های  دولتی و غیر دولتی در این زمینه کمک بطلبد .امروزه ،  مراقبین در منزل  در مورد رفع نیاز های ویژه سالمندان آموزش نمی بینند. سیستم مراقبت های بهداشتی ملی باید مراقبین سالمند در منزل  وسوپر وایزرهای آنان را برای چنین نقشی از طریق تهیه راهنما های مختصر آموزشی که ساده ، مناسب و تکلیف گرا باشند آموزش دهند. کارکنان مراکز اعزام مراقب در منزل  باید در زمینه های زیر آموزش ببینند:

  • مشاوره به سالمندان و مراقبین آن ها در زمینه شناخت نیاز های ویژه بهداشتی سالمندان و رفع این نیاز ها شناخت نقایص اولیه و انجام اقدامات الزم از طریق ارجاع آنان به سایرکارکنان و نهادها
  • شناخت اولیه بیماری و ارجاع آن ها برای مشاوره پزشکی
  • ارجاع سالمندان  کارکنان سایر بخش ها وسازمان های غیر دولتی به منظور دریافت کمکهای ضروری ، از قبیل دارو های رایگان،عینک،وسایل کمک شنوایی ارزان و غیره. .
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved