مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

سالمندان ، چه در کشورهاي توسعه یافته و چه در کشورهاي در حال توسعه، به سبب کاهش توانمند يهاي جسمی، نیاز روزافزونی به مراقبتهاي پزشکی و کنترل سلامت خود دارند. این موضوع موجب میشود که مسائل اخلاقی گوناگونی در ارتباط با سالمندي در حیطه اخلاق پرستاری مطرح گردد. از این رو پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی مسائل اخلاقی که نیاز است در رابطه با سالمندان مورد توجه قرار گیرد، بپردازد.

نتیجه گیري: مهمترین ملاحظههاي اخلاقی در رابطه با سالمندان عبارتنداز: خودمختاري، عدالت، سودمندي و نازیانمندي. رعایت اخلاق در تعامل با سالمندان عاملی ضروري در بهداشت و سلامتی روان آنهاست و متخصصان حوزه سلامت و سیاستگذاران میتوانند نقش مهمی در برنامهریزي و حمایت از قشر سالخورده ایفا نمایند. نتایج این مطالعه بر ضرورت واکنش مثبت دولت در غلبه بر مسائل سالمندي اشاره دارد. نیاز به داشتن راهنماي اخلاقی که ممکن است در فرهنگها، مذاهب و قومیتهاي مختلف متفاوت باشند، نیز ضروري به نظر میرسد. 

ادامه مقاله :  جهت دانلود فایل pdf کلیک کنید 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved