مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

قیمت پرستار در منزل به چند نکته اصلی بستگی دارد مرکز پرستاری در منزل کمک رسان پایتخت

نکتته اول زمان استفاده از پرستار در منزل است که معمولا یه دو دسته کلی یا به صورت شبانه روز یا به صورت نیمه وقت است پرستار در منزل به صورت شبانه روز کل زمان 24 ساعت را در بر میگیرذ با توجه به اینکه معمولا 24 ساعت در هفته پرستار در منزل مرخصی دارد که این زمان مرخصی در پرستار در منزل نیمه وقت به 1 روز تعریف میشود .

نکته دوم به مقدار توقع خانواده مربوط به کار پرستار در منزل میتواند عدد هزینه پرستار در منزل را توجیح کرد جون عده ای از نیازمندان به این گونه خدمات ( پرستار در منزل )نگاهی متفاوت دارند ، عده ای حتی کارهای خدماتی در منزل را ترجیح داده و معیار خوب یا ضعیف بودن کار پرستار در منزل را کارهای خدماتی میدانند ، البته کار پرستار در منزل به عنوان نیروی مراقب از سالمند در منزل رابطه ای مستقیم با انجام کارهای خدماتی در منزل مانند طبخ و سرو غذا ، نظافت عمومی منزل ، خرید و...دارد اما نباید فراموش کرد که مهمترین مسئله رسیدگی به سالمند در منزل است . عده ای از عزیزان سالمند در منزل حرکت ندارند و عدم کنترال ادرار یا مدفوع باعث میشود پرستار در منزل میبایست دقت بیشتری از بابت اعمال موارد نظافت شخصی انجام دهد . 

حال میتوانید جهت پذیرش نیروهای پرستار در منزل با شرکت پرستاری در منزل کمک رسان پایتخت تماس حاصل فرمائید 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved