مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

يكي از راههاي افزايش كيفيت خدمات سلامتي و بهداشت عمومي، استفاده از راهنماي باليني مبتني بر شواهد است. راهنماي باليني، ابزاري سيستماتيك براي پزشكان و بيمار جهت تصميمگيري در مورد مراقبت سالمندان در منزل  مناسب براي شرايط پرستاری در منزل  است

پرستاری در منزل حاكي از يك فرآيند نظام مند و شفاف به منظور بررسي، ارزيابي و استفاده از موارد زیر است

1 بهترين يافته هاي خدمات پرستاری در منزل  با بالاترين ارزش براي ارايه مراقبت سالمند و بیمار در منزل مطلوب است . 

2 اولين بار ديويد اسكات سادهاي از پزشكي مبتني بر شواهد ارايه داده است با اين مضمون كه پزشكي و پرستاری مبتني بر شواهد نيازمند رويكرد پايين به بالا است كه شواهد خارجي را با تخصص باليني فردي پزشك و پرستار در منزل انتخاب بيمار ادغام ميكند و اين ادغام باعث ميشود تصميم پرستار در منزل و بيمار ارتقا يابد كه اين خود باعث ايجاد فرصت براي افزايش كيفيت زندگي دلخواهسالمند و نتايج خدمات پرستاری و مراقبتی خواهد .

3  قرار دادن خدمات پرستاری در منزل ، به گونه ای طراحي شده است كه علاوه بر پرستار در منزل ، ساير افراد نيز ميتوانند بهره اي از آن داشته باشند. ضمناً تدوين آن به گونه اي بوده است كه بتوان از اين مجموعه خدمات پرستاری در منزل به عنوان ابزار آموزشي جهت فراهم آوردن اطلاعات لازم براي فرآيند تصميم گيري استفاده كرد. همچنين سایت تخصصی اين مجموعه  در آدرس  www.parastarha.com موجود است كه اين امر موجب سهولت دسترسي و نشر آن براي همكاران و مخاطبين خاص خواهد بود.

اين مقالات توسط همکاران از مراجع معتبر تهيه شده است. 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved