مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

اهداف این تحقیق بررسی تاثیر شش هفته تمرینات تعادلی بر برخی ویژگی های کینماتیک راهرفتن در زنان سالمند بود.

مواد وروشها این تحقیق به روش نیمهتجربی انجام شد.20 زن سالمند با میانگین وانحراف معیار سنی مختلف بصورت تصادفی به دو گروه ده نفري کنترل و تمرين در این تحقیق شرکت کردند. سپس از آزمودنيهاي هر دو گروه يك آزمون مشابه پيادهروي، در طی دو جلسه پيش و پس از آزمون به فاصله شش هفته از هم گرفته شد. گروه تمرين در طول اين مدت به طور منظم هفتهای 3 جلسه، و در مجموع 18 جلسه تمرينات تعادلي به منظور درگیرکردن سیستمهای حسی-پیکری، بینایی و دهلیزی از جمله )پریدن از گودال، را ه رفتن هشت انگلیسی، عبور از مانع، راهرفتن با پاشنه پا و ... را انجام دادند.

در صورتي‌كه گروه کنترل فعالیت طبیعی و روزمره خود را دنبال مي‌كردند با استفاده از دستگاه Analysis Motion ویژگیهای کینماتیک راهرفتن شامل طول گام، عرض گام، زمان اتکای دوگانه و سرعت راهرفتن جمع آوری و از طریق نرما فزار تجزیه و تحلیل شد. دادهها با استفاده از تحلیل گر تحليل شدند. که در زیر کامل ذکر شده 

دانلود فایل pdf

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved