مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

انواع بی اختیاری ادراری در سالمندان

بی اختیاری استرسی ناشی از فشار: ادرار سالمند وقتی نشت میکند که با خنده، سرفه و عطسه و... به مثانه او فشار وارد میآید.

فوری: در این حالت سالمند به طور نا گهانی و فوری احساس دفع ادرار داشته و به دنبال آن دچار خروج غیرارادی ادرار میشود.

بی اختیاری سرریزی: به علت تخلیهنکردن کامل ادرار، سالمند به طور دایم چکیدن مکرر ادرار را تجربه میکند.

عملکردی: در این حالت اختلال جسمی یا روانی سالمند مثل آرتروز شدید مانع از حضور بموقع او در دستشویی و نبود کنترل ادرار میشود.

بی اختیاری مختلط: در این حالت سالمند بیش از یک نوع از بیاختیاریهای باال را تجربه میکند. علل بی اختیاری ادراری شایعترین علل بی اختیاری ادراری در سالمندان به شرح زیر است:

عفونت مجاری ادراری: عفونتها میتواند باعث سوزش مثانه، دفع فوری و بیاختیاری ادرار، احساس سوزش و بوی بد ادرار شوند.

یبوست: رکتوم نزدیک مثانه بوده و دارای اعصاب مشترک است، مدفوع سفت و مترا کم در رکتوم باعث بیشفعالی اعصاب و احساس دفع ادرار میشود. تغییرات ناشی از سن: پیر شدن عضله مثانه میتواند ظرفیت مثانه را برای ذخیره ادرار کاهش دهد.

یائسگی: پس از یائسگی، زنان استروژن کمتری تولید میکنند، این هورمون به حفظ پوشش مثانه و مجرای اداری  یک الی دو سال پس از یائسگی، با کمک میکند. معموال تحلیل رفتن دستگاه ادراری تناسلی پدید میآید که باعث مشکالتی از قبیل بیاختیاری ادرار، سوزش ادرار، عفونتهای مکرر دستگاه ادراری، خشکی واژن و مقاربت دردنا ک میشود.

خارجکردن رحم: در زنان مثانه و رحم به وسیله تعداد زیادی از عضالت و رباطها نگهداری میشوند. هر نوع عمل جراحیکه سیستم تولید مثل زنان را درگیر کند، میتواند به این عضالت حمایتی آسیب رسانده و باعث بیاختیاری ادرار شود. بزرگی غده پروستات: تومورهای خوشخیم و بدخیم پروستات، باعث افزایش حجم آن و بیاختیاری استرسی یا فوری در مردان میشود.

انسداد: یک تومور در هر جایی از لگن میتواند جریان طبیعی ادرار را مسدود کند. سنگهای ادراری در مثانه نیز میتواند باعث نشت ادرار شوند. اختاللهای عصبی: در بیماریهای مولتیپل اسکلروزیس MS ، پارکینسون، سکته، تومور مغزی یا یک آسیب نخاعی ممکن است با درگیری اعصاب مربوط به کنترل مثانه، باعث بیاختیاری ادرار شوند.

مصرف برخی داروها: داروهای پایین آورنده فشارخون، ضد افسردگی و داروهای ادرارآور باعث تشدید بیاختیاری ادرار می شوند.

چاقی و اضافه وزن: داشتن اضافه وزن به علت فشار روی مثانه و عضالت اطرافآن باعث ضعف آنها و بیاختیاری ادرار میشود.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved