مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

سالمندی روندی طبیعی میباشد و باید به آن به صورت پدیده بیولوژیک نرمال و غیر قابل اجتناب توجه شود .در طی نیمه دوم قرن بیستم، ترکیب سنی جمعیت به طور بارزی تغییر کرده است و افراد بیشتری به سن سالمندی میرسند.این تغییر دموگرافیک، دارای اثر بزرگی بر ارائه مرا قبتهای بهداشتی عمومی و همچنین بهداشت دهان میباشد. همان طور که میدانیم بهداشت دهان از بهداشت عمومی جدا نیست ولی حفظ بهداشت دهان مشخصاً متفاوت تر است .سازمان بهداشت جهانی، بهداشت را سالمت فیزیکی، روانی و اجتماعی و نه فقط فقدان بیماری و ناتوانی تعریف کرده است. در مبحث دهان و دندان، تمرکز بر کیفیت زندگی مرتبط با حفظ بهداشت دهان و دندان و در نظر گرفتن اثرات مختلف بهداشت دهان بر جنبه های متفاوت زندگی از جمله اعتماد به نفس، تعامالت اجتماعی و برنامه های کاری فرد میباشد. افزایش استفاده از داروها ، عوارض جانبی داروها، کاهش درآمد و کاهش تواناییهای سالمندان باعث افزایش خطر بیماریهای دهان و دندان در این گروه سنی میشود. ادامه کامل مطلب دانلود فایل pdf

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved