مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

واحد مراقبت  :

44046343

واحد تخصصی درمان درمنزل:

44046131

پرستار در منزل تهران V.I.P

                                                   http://www.parastarha.com/

یکی از چالش‌های سالمندان درمنزل دیابتی یادگیری کنترل قندخون می‌باشد. آموزش به سالمندان در منزل موجب افزایش توانایی سالمندان برای انجام مراقبت از خود می‌شود. لذا مطالعه‌ای با هدف تعیین تاثیر آموزش پرستاری ومراقبت درمنزل بر کنترل قند‌ خون بیماران دیابتی نوع دوبسیار اهمیت دارد.

تحقیق آموزش مراقب در منزل  

 در تعدادی سالمند در منزل دیابتی نوع دو انجام شد. نمونه ها به روش بلوک جایگشتی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. مداخله آموزشی به روش بازدید از پرستار سالمند در منزل، بازدید دقیقه ای بصورت چهره به چهره انجام شد. قبل و سه ماه پس ازآموزش پرستار سالمند در منزل ، داده‌ها با استفاده از پرسشنامه و چک لیست جمع‌آوری شدند ومورد برسی قرار گرفت .

نتیجه گزارش آموزش پرستار سالمند در منزل پرستار در منزل

 نتایج نشان داد که پس از آموزش مراقبت در منزل ، قند پلاسمای خون وریدی ناشتای بیماران گروه آزمـون نسـبت به گروه کنترل از نظر آماری اختلاف معنی داری داشته . مقادیر نمایه‌ی توده بدنی و اندازه نسبت دور کمر به دور باسن در بیماران گروه آزمـون نسـبت به گروه کنترل پس از آموزش تفاوت معنادار ی را نشان نداد .


نتیجه نهایی: آموزش مراقبت در منزل و یا پرستار سالمند در منزل ویا پرستار خصوصی در بیماران دیابتی موجب تداوم رفتارهای مراقبت یا پرستار سالمند در منزل از خود و کنترل قند‌خون آنها می‌شود. اعضای خانواده می‌توانند یاور بیماران در اجرای برنامه های مراقبت از خود در منزل و عاملی جهت تقویت توانایی‌های آنان باشند.

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved