مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

واحد مراقبت  :

44046343

واحد تخصصی درمان درمنزل:

44046131

نگهداری سالمند
نگهداری از سالمند در منزل

سالمند به فردي اطالق ميشود كه سن وي از 66 سال گذشته باشد، اين فرد يا در آغاز دوره بازنشستگی است يا سالهاي پايانی اشتغال را سپري ميكند. آمار موجود در باره جمعيت سالمند كشور تا حدودي مغشوش است اما ميتوان گفت در سالهاي اخير با افزايش سطح كيفی زندگی، افزايش بهداشت و دسترسی به درمان بر شمار سالمندان افزوده شده است به طوري كه اميد آن ميرود طی 15 تا 26 سال آينده شمار سالمندان كشور تا حدود نه ميليون نفر افزايش يابد. افزايش اين گروه سنی در كشورمان عالوه بر اينكه نويد دهنده بهبود شرايط زندگی است، توجه مسئوالن مربوط به سالمت و امنيت سالمندان را الزامی ميكند.نقش مهمی شرکت پرستاری در منزل دارد . سالمندي گرچه كمال تجربه و عقل و دانش است، ولی متأسفانه با ضعف قواي جسمانی و كاهش تواناييهاي بدنی توام است، بدين لحاظ سالمندان عمدتاً پس از يك زندگی سخت و مشقت بار انبانی از بيماريهايی را نيز به همراه دارند. عالوه بر اين باال رفتن سن احتمال ابتال به بيماريهاي مزمن را افزايش ميدهد و سالمندان آسيب پذيري بيشتري در برابر بيماريهايی مانند بيماري قلبی عروقی، ديابت و آلزايمر دارند.

مرکز مراقبت سالمند در منزل - 5.0 out of 5 based on 9 votes

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved