مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

پرستار سالمند

كارشناسان بر اين باورند كه مطلوب بودن محيط زندگي سالمند و پرستار سالمند در مواردي حتی بر نيازهاي مادي آنان برتري دارد. ايجاد فضايي آرام و دور از تنش و التهابات رواني به وسیله پرستار سالمند متأثر از وابستگي هاي شخصيتي آنان را به ادامه زندگي تشويق نموده و از آنان عناصری زده و پويا و خودجوش مي سازدو سبب مي شود اين قشر با کمک پرستار سالمند به نسيان و فراموشي سپرده نشده و جامعه نقش خود را بازيابند.

      http://www.parastarha.com/

                  44046343

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved