مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

پرستار در منزل 

براساس مطالعات اخیر مسمومیت با مونوکسیدکربن شایع ترین مسمومیت شیمیایی منجر به بستری مخصوصا سالمندان در منزل و همچنین منجر به فوت در می باشد. منوکسید کربن گازی بدون رنگ و بو است.مسمومیت ان بطور رایج با نشت گاز شهری که از نصب نادرست یا ترک لوله و شلنگ گاز ناشی می شود اشتباه گرفته می شود.نشت گاز شهری که بیشتر حاوی متان CH4 و ترکیبات مشابه است اما مونوکسیدکربن از سوختن یک ماده ی طبیعی نظیرگاز شهری-نفت و زغال ایجاد می شود و مسمومیت با ان معموال ناشی از نصب نادرست یا پارگی لوله بخاری می باشد. بایستی توجه داشت که سوختن هرماده ی طبیعی منجر به تولید منوکسیدکربن می شود در صورتی که این سوختن بطور ناقص انجام شود شعله ی قرمز بخاری منوکسیدکربن تولید شده بیشتر خواهد بود. برخالف نشت گاز شهری اوال منوکسیدکربن احتمال انفجار ندارد و ثانیا حجم بسیارکمی از ان کافی است تا مسمومیت ایجاد کند.به عنوان مثال در صورتی که غلظت منوکسیدکربن به 70Ppm یعنی به ازای هر 1 میلیون ملکول هوای موجود 70 ملکول منوکسید کربن برسد عالیم مسمومیت ایجاد خواهد شد.در غلظت بیش از 180Ppm مسمومیت خطرناک ایجاد می شود.  پرستار در منزل میبایست به فرهنگ مواجهه با سرما در منزل سالمند آگاه باشد .نسل های قبل تنها بخشی از اتاق خواب را گرم نگه می داشتند استفاده از کرسی  و لباس بیشتری در فصول سرد در خانه می پوشیدند.امروزه با توجه به الگوی نامصرف سوخت در کشور تمام فضای داخل منازل گرم نگه داشته می شوند و لدا مصرف سوخت باالست.از طرف دیگر در و پنجره های منازل فلزی بوده و به خوبی چفت می شوند و مثل پنجره های چوبی قوس دار نمی شوند لذا تهویه ی خانه بطور مناسب برقرار نمی شود. همچنین اجاق گاز بسیاری از اشپزخانه ها واجد هواکش یا هود نیست.مجموع این دالیل منجر به افزایش مسمومیت تصادفی خفیف و شدید با منوکسیدکربن می شود   جهت مطالعه مقاله کامل کلیک کنید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved