مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

واحد مراقبت  :

44046343

واحد تخصصی درمان درمنزل:

44046131

مرکز خدمات پرستاری در منزل 

                     44046343

با توجه به نیازی که سالمندان در منزل از بابت خدمات مرکز خدمات پرستاری در منزل نیاز به حمایت اطرافیان دارند، با افزایش حمایت اجتماعی از این افراد و پایبندی آن‌ها به گرایش‌های مذهبی می‌توان برای ارتقای رضایت از زندگی آن‌ها گامی مؤثر برداشت.
خدمات پرستاری در منزل با مدیریت مرکزخدمات پرستاری در منزل ، نتایج بیانگر آن است که بین متغیر جهت‌گیری مذهبی با رضایت از زندگی در سطح متوسط رابطه وجود داشت و بین جهت‌گیری مذهبی بیرونی با رضایت از زندگی جهت‌گیری درونی با رضایت از زندگی در سطح همبستگی وجود داشت. میزان ارتباط جهت‌گیری درونی با حمایت اجتماعی و جهت‌گیری بیرونی با حمایت اجتماعی در سطح بود. بین حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی رابطه وجود نداشت. جهت‌گیری مذهبی درونی، جهت‌گیری مذهبی بیرونی و حمایت اجتماعی قادر به پیش‌بینی واریانس رضایت از زندگی است .
به هر حال مرکز خدمات پرستاری در منزل میتواند با اعمال مدیریت درست نقش موارد مذهبی در رابطه با روحیه سالمند در منزل را پر رنگ نماید .

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved