مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

                                                         راهنمای بالینی ضربه سر برای پرستاران 

یکی از راههاي افزايش كيفيت خدمات سلامتي و بهداشت عمومي، استفاده از راهنماي باليني مبتني بر شواهد است. راهنماي باليني، ابزاري سيستماتيك براي پزشكان و بيمار جهت تصميمگيري در مورد مراقبتهاي بهداشتي مناسب براي شرايط باليني خاص است، و مبتني بر شواهد بودن آن حاكي از يك فرآيند نظام مند و شفاف به منظور بررسي، ارزيابي و استفاده از 1 بهترين يافتهاي باليني با بالاترين ارزش براي ارايه مراقبتهاي بهداشتي مطلوب است . ، مدير سابق مركز تحقيقات مبتني بر شواهد آكسفورد انگلستان، تعريف 2 اولين بار ديويد اسكات سادهاي از پزشكي مبتني بر شواهد ارايه داده است با اين مضمون كه پزشكي مبتني بر شواهد نيازمند رويكرد پايين به بالا است كه شواهد خارجي را با تخصص باليني فردي پزشك و انتخاب بيمار ادغام ميكند و اين ادغام باعث ميشود تصميم باليني پزشك و بيمار ارتقا يابد كه اين خود باعث ايجاد فرصت براي افزايش كيفيت زندگي دلخواه بيمار و نتايج باليني خواهد . 3 شد اين مجموعهي 20 جلدي راهنماي باليني با مخاطب قرار دادن پزشكان خانواده و عمومي، به گونهاي طراحي شده است كه علاوه بر پزشكان، ساير افراد نيز ميتوانند بهرهاي از آن داشته باشند. ضمناً تدوين آن به گونهاي بوده است كه بتوان از اين مجموعه باليني به عنوان ابزار آموزشي جهت فراهم آوردن اطلاعات لازم براي فرآيند تصميم گيري استفاده كرد. اين مجموعه توسط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران با همكاري تعدادي از پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتي وابسته و دبيرخانه تحقيق و توسعه سياستهاي دانشگاه تهيه و چاپ شده است. قطعاً اين مجموعه كه براي بار دوم و به سفارش معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انتشار يافته خالي از اشكال نيست لذا باعث مسرت است نكاتي كه در بهبود

دانلود مقاله کامل

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved