مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

خدمات پرستاری در منزل

پرستاری، يکی از بزرگترين گروههای ارائه دهنده مراقبتهای بهداشتی درمانی در بخشهای دولتی و خصوصی است و بيماران نيز تماس بيشتری با پرستاران در قياس با ساير کارکنان ارائه دهنده مراقبت دارند. عملکرد و فعاليت پرستار ترکيبی منتج از تعامل ميان مفاهيمی چونشخص، سلامتی، محيط، و پرستاری است. پرستاری، خدمتی مستقيم و بلاواسطه است که طيفوسيع و متنوعی از بيماران/ مددجويان، گروهها و جوامع را در طول حيات تحت پوشش قرارمی دهد. بستر ظهور و بروز عملکرد پرستاری، جايی است که ارتباط بين پرستار و مددجو، باهدف پاسخ به نيازها و خواستهای مددجويان برای دريافت خدمات پرستاری، برقرار می شود.از آنجا که مراقبت، تماميت يکپارچه حرفه پرستاری را تشکيل می دهد، لذا ايجاد و توسعهاستانداردهای عملکرد پرستاری، برای اين حرفه ضروری است. استانداردهای عملکردپرستاری، نشان دهنده تعيين سطح قابل قبول برای عرضه خدمات پرستاری با کيفيت می باشند. بهبيان ديگر، اين استانداردها سطح مهارت و عملکرد حرفه ای پرستاری را توصيف می کنند که شامل فعاليتهای مربوط به تأمين کيفيت مراقبت، ارزيابی عملکرد، آموزش، استفاده از دانش،کاربرد اخلاقيات، مشارکت وهمکاری، پژوهش و استفاده از منابع است. در واقع استانداردها،پيش نيازها و الزاماتی برای ارتقاء عملکرد پرستاری ايمن، شايسته و اخلاقی می باشند. بنابرايناز همه پرستاران انتظار می رود که فعاليتهای حرفه ای پرستاری در منزل خود را متناسب با سطح آموزش، محيطبالينی، و مسئوليتی که به عهده آنان گذاشته شده است، بکار گيرند و بطور مداوم در جهت خودراهبری حرفه ای و کسب دانش و مهارت ضروری به منظور ارتقاء اهداف حرفه ای، تلاش نمايند.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved