مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

واحد مراقبت  :

44046343

واحد تخصصی درمان درمنزل:

44046131

طور کلي مراقبتهاي پرستاري در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي شامل موارد زير مي باشد: استراحت: در مراحل حاد بيمار بايد استراحت مطلق باشد. جهت جلوگيري از ترومبوفلبيت، فعاليت پاسيو پاها و جهت جلـوگيري از زخم بستر ماساژ و تغيير پوزيشن ضروري است. بايد کليه وسايل مـورد نيـاز بيمـار در دسـترس وي باشـد تـا از حرکـات اضافي خودداري نمايد. استراحت روحي در مراقبت پرستاری حتی پرستار در منزل : جهت کاهش استرس و اضطراب، پرستار بايد در ارتباط نزديـک بـا بيمـار بـوده در کليـه مراحـل، آمـوزش و توجهات روحي را انجام دهد تا بيمار در استراحت جسمي و فکري کامل قرار گيرد. رژيم غذايي: در مراحل حاد بيمار تحت سرم درماني قرار دارد. پس از قطع سرم بايستي رژيم غذايي وي نرم، سبک، کـم حجـم، کم کالري، کم نمک، کم چربي و پرپروتئين باشد. جهت پيشگيري از نفخ بهتر است از ميوه و سبزي خام و نوشابه هـاي گـازدار استفاده نشود. توجه به دفع بيمار: جلوگيري از يبوست و نفخ با رژيم غذايي مناسـب. بهتـر اسـت بـه جـاي Bedpan از Commode Bedside استفاده شود و در صورت يبوست از مسهل ها استفاده شود. توزين روزانه و کنترل جذب و دفع مايعات کنترل از نظر دهيدراتاسيون بعلت استفاده از ديورتيک ها. در نارسايي قلبي بيماران مستعد دهيدراتاسيون هستند که بايد وضـع پوست و مخاط، هماتوکريت، دفع ادرار، فشارخون و برجستگي وريدهاي گردني بررسي شوند. اکسيژن درماني صحيح و متناسب با وضعيت بيماري انجام دستورات دارويي کنترل مانيتورينگ قلبي و علايم حياتي بيمار انجام الکتروکارديوگرافي تا سه روز و سپس در صورت نياز انجام آزمايشات روتين و عکس برداري از قفسه سينه رعايت کامل بهداشت بيمار ارزيابي تنفسي، قلبي، کليوي و عصبي بيمار

بررسي بيماران مبتلا به اختلالات قلبي:

شايعترين و مهمترين شکايت، درد قفسه سينه است که هم در بيماريهاي قلبي (آنـژين صدري ـ انفارکتوس ميوکارد، پريکارديت) و هم در بيماريهاي ريوي (پلورزي، پنوموني و آمبولي ريوي) وجود دارد. درد قفسه سينه: درد ناشي از ايسکمي خصوصيات زير را دارد:

۱ـ کيفيت درد: کيفيت فشارنده و له کننده و مبهم دارد در پشت استرنوم احساس شده و ممکن است به فک، شـانه دسـت چـپ و اپي گاستر انتشار يابد.

۲ـ مدت درد:دردهاي ناشي از ايسکمي کمتر ار ۳۰ ثانيه و بيشتر از ۲۰ دقيقه طول نمي کشد و اين دردها با فعاليت افزايش يافته و با استراحت کاهش مي يابد. اگر درد بيشتر از ۲۵ دقيقه طول بکشد انفارکتوس ميوکارد حاد اسـت يـا اصـلاً درد قلبـي نيـست. درد ناشي از ايسکمي با تغيير پوزيشن و تنفس تغيير نمي کند.

۴ـ شدت درد: براي اين منظور کيفيت درد را از طريق اختصاص نمره يک (کمترين شدت) و ۱۰) بيشترين شدت) تعيـين نمـوده و پس از ثبت نمرات را با هم مقايسه کرد.

۵ـ عوامل زمينه اي يا تشديد کننده : درد ممکن است به همراه عوامل يا موقعيت ها مثل هيجانات روحي، گرمـاي شـديد، فعاليـت، خواب عميق، زور زدن و ... ايجاد گردد.

۶ـ عوامل تسکين دهنـده : درد آنـژين ممکـن اسـت بـا اسـتراحت، مـصرف نيتروگليـسرين، اکـسيژن درمـاني و تغييـر وضـعيت کاهش يابد. تنگي نفس: تنفس سخت و سطحي را گويند. اين علامت شايع همانند درد قفسه صـدري مـددجويان مبـتلا بـه اخـتلالات قلبـي و عروقي را تحت تأثير قرار مي دهد. معمولاً به دنبال بزرگ شدن قلب و ساير تغييرات فيزيولوژيک و پاتولوژيـک سـاختمان قلـب مثلاً در نارسايي بطن چپ و ادم ريوي ايجاد مي شود.

ادامه مقاله را دانلود نمائید PDF

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved