مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

مراقبتهاي پرستاری درعوارض شايع آسيبهای طناب نخاعی ومراقبتهای پرستاری آن مقدمه پرستاران دارای نقش ويژه ای در ارائه مراقبتهای مورد نياز افراد دارای ضايعه نخاعی می باشند. تاکيد خدمات پرستاری بر تامين مراقبت جسمی، حمايت روانی و عاطفی و آموزش افراد دارای ضايعه نخاعی و خانواده های ايشان و مراقبت دهندگان از اين افراد می باشد. فرد آسيب ديده بايد نکات لازم،در زمينه آگاهی از نيازهای بهداشتی و مراقبتی خود را از طريق خدمات پرستاری حرفه ای دريافت نمايد. دکتر باری گلداستين (عضو انجمن توانبخشی و دستيار مرکز پزشکی هاربورويو و مشاورعالی گروه سياست گذاری انجمن ضايعات نخاعی می گويد .

بعدازجنگ جهانی دوم ميزان مرگ وميرهای بعداز آسيب نخاعی خيلی زياد بود .پيشرفت درمانهای پزشکی و جراحی، باعث شده اند تا پيش آگهی بعدازضايعات نخاعی تاحدود زيادی تغييرپيدا کند. امروزه افرادمبتلا به آسيبهای نخاعی عمر طولانی تری نسبت به گذشته دارند. افراد نخاعی با افزايش سن خود مشکلات شايعی را تجربه می کنند که درواقع به دليل بالارفتن سن، بر عوارض حاصل از ضايعه نخاعی آنان اضافه می شوند .دکتر گلداستين هم مطالعات خود را بر روی اين موضوع به خصوص برروی عوارض اسکلتی – عضلانی بعداز ضايعات نخاعی متمرکزکرده است .

اومی گويد:عوارض اسکلتی- عضلانی بعداز آسيب های نخاعی خيلی شايع هستند ،هم به اين دليل که آنها با افزايش سن ايجادمی شوند وهم اينکه افراد نخاعی عوامل خطر مربوط به ايجاد آنها را دارند. ادامه مقاله pdf ضایعه نخایی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved