مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

واحد مراقبت  :

44046343

واحد تخصصی درمان درمنزل:

44046131

 پرستار سالمند در منزل 
 
                                                     44046343     http://www.parastarha.com/
حفظ تعادل سالمند در منزل با تمرینات پیلاتس 
ﻛﺎرآﻳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی درﮔﻴﺮ در ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل و راه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﻲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻫﻠﻴﺰی و ﻋﻤﻘﻲ به ‌ویژه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻛﺎﻫﺶ می‌یابد، ﻛﻪ از ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎک و نگران‌کننده آن اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻘﻮط اﺳﺖ. پژوهش حاضر با هدف تاثیر برنامه تمرین ترکیبی و پیلاتس بر تعادل ایستا و پویای سالمند در منزل انجام شد.
در یک پژوهش شامل سالمند در منزل . از بین 50 سالمند در منزل 30 نفر که شرایط ورود به مطالعه را داشتند به صورت هدفمند انتخاب و پس از انجام پیش­ آموزش، آزمودنی­ها به دو گروه 15 نفری تمرین پیلاتس و ترکیبی تقسیم شدند. ابزار مورد استفاده شامل آزمون­ رومبرگ جهت اندازه­ گیری تعادل ایستا و آزمون تعادل پویای وای  برای اندازه­گیری تعادل پویای سالمندان در منزل به کار برده شد.
 بر اساس یافته­ های تحقیق حاضر می­توان نتیجه گرفت که تمرین ترکیبی و پیلاتس بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند مؤثر بوده و پیشنهاد می­شود این نمونه تمرین  ها در برنامه سلامتی سالمندان قرار گیرد.
  
پرستار سالمند در منزل - 5.0 out of 5 based on 1 vote

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved