مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

اشكال دارويی ابزاري می باشند كه مولكول هاي دارو را به محل اثر می رسانند. اثر فارماكولوژيك دارو مرتبط با غلظت دارو از محل اثر است كه اين اثرات شامل اثرات سمی و ناخواسته و اثرات درمانی و مفيد می باشند. هدف درمان موفق دارويی، رساندن غلظت مناسبی از دارو به محل مناسب می باشد به نحوي كه بيشترين اثر درمانی و كمترين سميت حاصل گردد. در ادامه اشكال مختلفی از داروها كه به بيماران تجويز می شود به طور خالصه توضيح داده می شود. تمام اشكال دارويی بايد عاري از آلودگی ميكروبی بوده و استانداردهاي الزم در مورد آنها رعايت شود. جهت مطالعه کامل مقاله کلیک کنید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved