مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

براي سنجش سطح هوشياري در بيماران و سالمندان در منزل که مراکز پرستاری در منزل به مراقبین آموزش دادند چهار جزء را در بيماران بررسي مي کند:

1 -پاسخ چشمي

2-پاسخ حرکتي

3-واکنش ساقه مغز)رفلکس قرنيه - مردمک

4-وضعيت تنفس اين روش برخالف GCS که توانايي تشخيص هوشياري در بيماراني نظير بيمار هوشيار است ولي توانايي انجام حرکات ارادي را ندارد بيمار هوشيار است ولي هوشياري ندارد، حالت نباتي  را نداشته ، پيش آگهي اين بيماران را به صورت واقعي و دقيق تر بيان مي نمايد و مشکالت مربوط به پاسخ کالمي GCS را نيز ندارد.

مرکز خدمات پرستاری در منزل و شرکت پرستاری جهت مراقبت سالمند در منزل توجه به نکات بالا لازم است .

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved