مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

نزدیکان و اطرافیان این عزیزان باید در زمان و مقدار تعیین شده، دارو را در اختیار ایشان قرار دهند.
زیرا قرار دادن دارو به مقدار زیاد ممکن است موجب شود سالمند بیش از آنچه لازم است داروها را مصرف کند و دچار مسمومیت شود.
بروز پدیده اتوماتیزه درسالمندان
در سالمندان پدیده ای است به نام اتوماتیزه یعنی رفتارهای تکرار گونه. این سالمندان عزیز، گاهی فراموش می کنند که داروهایشان را مصرف کرده یا نکرده اند.
بنابراین، مصرف را تکرار می کنند و دچار مسمومیت می شوند. برای سالمندانی که چند بیماری دارند و ناچار هستند چندین دارو را با هم مصرف کنند، احتمال فراموشی در زمان و مقدار دارو بیشتر می شود. پس باید این مساله را مد نظر قرار داد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved