مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

ين راهنما به منظور امادگي مقابله و كنترل بيماری شديد تنفسی ناشی از سرما خوردگی در سالمندان تهيه گرديده است.همچنين در جائيكه موارد مشكوك يا قطعي بيماري وجود دارد ارزشمند خواهد بود.پزشكان،پرسنل بخش اورژانس،پرستاران،پرسنل پايگاهها و پست هاي مرزي اولين كساني خواهند بود كه با چنين بيماراني در تماس مي باشند.لذا بسيار مهم مي باشد اطلاعات خود را بطور دائم و مرتب به روزرساني نمايند.همكاري و امادگي كليه همكاران و ارائه كنندكان خدمات بهداشتي درماني براي شناسايي و كنترل و مديريت بيماريهاي تنفسي شديد و پيشگيري از وقوع طغيانهاي بزرگ بسيار ضروري مي باشد. اين راهنما شامل بخشهاي عمده و کلیدی برای پرستار سالمند در منزل میباشد 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved