مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

واحد مراقبت  :

44046343

واحد تخصصی درمان درمنزل:

44046131

پاندميهاي آنفلوانزا از حوادث ناگهاني و غيرقابل پيشبيني هستند.

اين پاندميها سبب چندين بحران بهداشتي جهاني در طي قرن گذشته شدهاند. اولين و شديدترين اين پاندميها باعث بيش از 20 ميليون مرگ گرديده است. كارشناسان پيشبيني ميكنند كه پاندمي بعدي در هر زمانيكه اتفاق بيافتد با ميزان مرگ و بيماريزايي بشدت بالايي همراه خواهد بود. پاندميها بدليل ماهيتشان جهاني بوده و فقط تعدادي از كشورها احتمالاً از اين مسئله مستثني ميباشند. در كشورهاي در حال توسعه بدليل كمبود منابع، فقر بهداشتي و تغذيهاي، عواقب پاندمي احتمالاً خيلي گسترده تر و شديدتر خواهد بود. هنگامي كه پاندمي شروع گردد زمان جهت انجام بسياري از فعاليتهاي كليدي و اساسي بسيار كوتاه خواهد بود. بنابراين برنامهريزي و تكميل فعاليتهاي مقدماتي و اوليه بايستي در طي روند مناسبي آغاز گردد. پاندميها در چندين موج رخ داده و در طي يك تا دو سال خاتمه مييابند. بنابراين تلاشها و فعاليتها نيازمند تداوم در طي مدت زمان طولاني ميباشند. به علاوه آمادگي جهت پاندمي آنفلوانزا، پاسخ به اپيدميهاي ساليانه آنفلوانزا را بهبود ميبخشد. دستورالعملي كه در پيشرو داريد با توجه به توصيههاي سازمان جهاني بهداشت و نظر كارشناسان آن سازمان مبني بر خطر وقوع پاندمي آنفلوانزا در آيندهاي نه چندان دور، توسط كارشناسان ارشد و با تجربه مركز مديريت بيماريها در حوزه معاونت سلامت بر مبناي سيستم مراقبت بيماريها به منظور آمادگي در مقابله با بيماري آنفلوانزا طراحي و تدوين گشته است.

اميد است با رعايت اصول مطرح شده و با همكاري و پشتكار كليه سربازان سخت كوش و گمنام عرصه سلامت (بهداشت و درمان) و حمايت و پشتيباني و مشاركت كليه مسئولين دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور، كه همانا در راه اعتلاي سلامتي و سربلندي ايران اسلامي گام بر ميدارند، جسم و جان مردم سرافراز ايران از هر گزند و آسيبي دور بماند. جهت دانلود ادامه مطلب فایل PD

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved