مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

1ـاختالل حافظه، در حدي كه در انجام فعالیتهای روزانه، مشكل ايجاد نماید. افراد معمولی ممکن است یک قرار مالقات، اسم همكار و يا شماره تلفن دوستي را فراموش كنند و سپس بخاطر آورند. اما فرد مبتال به بيماري آلزايمر اغلب مسائل بويژه مسائلي را كه اخیرا اتفاق افتاده فراموش می نمايد و هرگز هم بخاطر نمی آورد.

2ـ مشكالت در انجام كارهاي عادی  فرد پر مشغله ممكن است گهگاهي حواسش پرت شود. مثال هويجي را كه براي استفاده در کنار غذای اصلی پخته است، بر روي اجاق گاز جا گذارده، تا پايان صرف غذا هم بخاطر نياورد. اما فرد مبتال به بيماري آلزايمر به تدریج توانائی پخت غذا به شیوه سابق را از دست میدهد و گاهی نیز فراموش می نماید كه غذا خورده است .       

3ـ ضعف بيان براي همه افراد پيش مي آيد كه در پيدا كردن لغات مناسب دچار مشكل شوند. ولي فرد مبتال به بيماري آلزايمر گاهي كلمات ساده را از ياد می برد و لغات نامناسب جايگزين می کند،درنتيجه جمالت او نامفهوم مي شوند. اشتباهات دستوري و ناتواني دنبال كردن يك موضوع از دیگر نشانه هاست.

4ـ گم كردن زمان و مكان بطور طبيعي گاهي اوقات ممكن است افراد روزهای هفته، تاریخ روز و يا مقصدشان را فراموش كنند ولي دوباره با تمركز آنها را به ياد بیاورند.پرستار در منزل باید بداند فرد مبتال به بيماري آلزايمر ممكن است در خيابان راه خود را گم كند و نداند كه چگونه به آنجا رفته است و يا نتواند از آنجا راه خانه خود را پيدا نمايد.

5ـ ضعف يا كاهش قضاوت ممكن است فرد مبتال به بيماري عفوني مراجعه به پزشك را به تعويق بياندازند ولي باالخره اين كار را انجام مي دهد. اما فرد مبتال به بيماري آلزايمر نه مشكالتش را درك مي كند و نه مراجعه به پزشك را ضروري مي داند. همچنين اختالل در تصميم گيريهاي ساده مانند پوشیدن لباس هاي زمستاني در گرماي تابستان از دیگر عالئم هشداردهنده است.

6ـ مشكالت در تفكر ذهني گاه و بي گاه ممكن است افراد رسيدگي به حساب هاي مالیشان را مشكل بدانند، اما فرد مبتال به بيماري آلزايمر به تدریج ارقام را فراموش مي كند و نمي داند با آنها چكار كند.

7ـ جابجا گذاشتن اجسام  كليد يا كيف پولش را سر جايش نگذارد. ولي فرد مبتال به بيماري آلزايمر ممكن است اجسام هر كسي ممكن است كه موقتا ً را در جاهاي نامربوط بگذارد، مثال گذاشتن اطو در فريزر و يا ساعت مچي در قندان.

8ـ تغييرات در حاالت و رفتار  تغيير كند و همه ممكن است گهگاهي غمگين و يا بد خلق باشند، اما در فرد مبتال به بيماري آلزاي  مر خلق بيمار ميتواند سريعا بي هيچ دليل، آرامش به اشك و خشم تبديل شود.

9ـ تغييرات در شخصيت به صورت طبیعی ممکن است شخصيت افراد با افزایش سن کمی تغيير نماید، ولي تغییر شخصيت در فرد مبتال به بيماري آلزايمر مي تواند شدیدتر باشد. اين تغييرات شامل سر در گمی، ترس و بدبينی، منزوی شدن، بي تفاوتی و یا بروز رفتارهاي نامناسب می باشد.

10ـ از دست دادن انگيزه بطور طبيعي افراد گاهي از كار در منزل، فعاليتهاي شغلی و يا وظايف اجتماعي خسته مي شوند ولي در نهايت و پس از کمی استراحت دوباره انگيزه هاي خود را باز می یابند، اما فرد مبتال به بيماري آلزايمر ممكن است نسبت به وقايع و رويدادهاي محيط ً زندگي و خانواده اش كامال بي تفاوت بنظر آيد.

جهت آگاهی از اطلاعات کامل در باره آلزایمر در سالمندان کلیک کنید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved