مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

موسسه پرستاری در منزل 

هدف اصلی از تدوين استانداردهای حرفه ای؛ ارتقاء، هدايت و رهبری عملکرد حرفهایپرستاران میباشد. به بيان ديگر  هدف، ايجاد چارچوبی صحيح جهت کسب اطمينان از ارائهمراقبت پرستاری ايمن، ارتقای عملکرد مطلوب، پيشگيری از عملکرد نامطلوب، و پيش بينیاقدام لازم برای تصحيح روندها (در صورت ارائه سطح غير قابل قبول مراقبت پرستاری) است.پرستاران به عنوان افرادی متخصص و حرفهای  از طريق کسب دانش (فراگيری) و کاربرد نقادانه آن، ارزشيابی دانش مرتبط، نگرش ها، مهارتها و قضاوت ها؛ متعهّد به توسعه و اجرای استانداردهای عملکرد میباشند.وظيفه همه پرستاران و کارفرمايان است تا استانداردهای حرفه پرستاری را بدانند و آنهارا در عملکرد پرستاری بکار گيرند. اين استانداردها، معيارهايی را ايجاد می کنند تا مسئولان وذینفعان بتوانند از طريق آنها، عملکرد پرستاری را بسنجند. استانداردها، منعکس کننده ارزش-های حرفه و روشن کننده انتظارات سازمان های مسئول از پرستاران است. اهداف اصلی ازتدوين و توسعه استانداردهای حرفه ای پرستاری، شامل موارد زير است:
- تنظيم، هدايت و راهنمايی عملکرد پرستاری
- ارتقاء عملکرد پرستاری حرفهای
- تسهيل و بستر سازی در جهت ارزشيابی عملکرد پرستاری
- توانمند سازی بيمار/ مددجو جهت قضاوت در مورد کفايت مراقبت پرستاری
- تدارک دستورالعملهايی برای پژوهشگران پرستاری به منظور شناسايی و تبيين ارتباط بين
عملکرد پرستاری و برآيندهای مراقبت از بيمار.
- تدارک دستورالعمل هايی برای مديران پرستاری جهت حمايت ، تسهيل و بستر سازی برای ارائه
مراقبتی ايمن، مناسب ، شايسته و اخلاقی.
تدارک دستورالعملهايی برای مدرسين پرستاری جهت تدوين اهداف برنامههای آموزشی و انجام خود-تنظيمی لازم در اين اهداف در صورت نياز.
- تدارک چارچوبی برای توسعه استانداردهای تخصصی پرستاری.
- تسهيل و بستر سازی جهت تبيين نقش و جايگاه پرستاری در گروه مراقبت سلامت.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved