مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

پرستار درمنزل  مقابل عملکرد حرفه ای خود و استفاده از نتايج  در بالين، احساس مسئوليت نموده و پاسخگوی فعاليتها می باشد . پرستار در منزل  بايد با الهام از قوانين و مقررات حرفه و نظام سلامت ، و بر پايه دانش و پژوهش مبتنی بر شواهد در جهت انجام پژوهشهای مرتبط با فعاليتهای پرستاریدر منزل  شرکت فعالانه ای داشته باشد. پرستاردرمنزل  نقش پژوهشگر مسئول پيگيری و يا گسترش سياستهای سازمانی و استانداردهای مراقبتی مبتنی بر شواهد می باشد. پرستار ضمن انجام پژوهشها و مطالعات مرتبط نسبت به ارائه مراقبتی پرستاری در منزل ايمن ، مطلوب و اخلاقی به مددجويان  احساس مسئوليت و پاسخگويی می کند. تداوم در تبحر و کارآمدی نظر به ضرورت ايفای نقش های حرفه ای پرستار در منزل  لازم است در پی کسب، و ارتقاء دانش و مهارت مرتبط با حيطه عملکردی باشد. مداومت در تبحر و کارآمدی، موجب کسب اطمينان در پرستار برای ايفای نقش حرفهای در محيط های در حال تغيير همراه با رعايت استانداردها ، کدهای اخلاقی منبعث از چارجوب مقرارت حرفه ای، و سياست های سازمان میشود.

نظر به ضرورت ايفای نقش های حرفه ای  پرستار لازم است در پی کسب ، و ارتقاء دانش و مهارت مرتبط با حيطه عملکردی باشد. مداومت در تبحر و کارآمدی، موجب کسب اطمينان در پرستار برای ايفای نقش حرفهای در محيط های در حال تغيير ، همراه با رعايت استانداردها، موارد اخلاقی منبعث از چارجوب مقرارت حرفه ای، و سياست های سازمان میشود.

بکارگيری دانش مناسب و کسب مهارت های صحيح جهت انجام  رفتارهای حرفه ای ، از اموری است که پرستار در پی آن خواهد بود. در اين راستا، ضمن بکار گيری فرآيند حل مسئله برای کليه تصميم ها ، آنها را نيز مورد ارزيابی قرار می دهد.  به منظور شناسايی نيازهای آموزشی خود، مرتباً عملکرد بالينی خود را مورد ارزيابی قرار می دهد تا بدين وسيله زمينه ارتقاء و پيشرفت حرفه ای خود را نيز فراهم سازد. رشد و ارتقاء پرستار در منزل  مداوم علمی و مهارتی خود را، در عملکردهای خدمات پرستاری در منزل  روزمره خويش به وضوع نشان می دهد. در واقع، تداوم پيشرفت حرفه ای برآيندی از ايجاد فرصت يادگيری مداوم ، و انعکاس آنها در عملکردهای بالينی پرستار خواهد بود. ضمن توجه به بازخورد ديگران در قبال عملکردهای بالينی خود  به عنوان معياری در جهت حمايت از پيشرفت حرفه ای نسبت به عملکرد همکاران نيز پس خوراند  ارائه میدهد. در اين راستا، او اطلاعات به روز خود را در اختيار مددجويان، پرستاردر منزل  و ساير ارائه دهند گان خدمات بهداشتی درمانی نيز قرار می دهد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved