مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

تعریف فشارخون و فشارخون بالا براي این که خون در شریان هاي اعضاي بدن جاري شود و مواد غذایی را به اعضاي مختلف بدن برساندنیاز بـه نیرویـی دارد که خون را به گردش درآورد.این نیرو فشارخون نامیده می شود و عامل این فشار، انقباض و انبساط ومولد آن قلب است

.قلب به طور مداوم خون را به داخل شریانی به نام آئورت و شاخه هاي آن که مسئول رساندن اکسیژن و مواد غذایی به تمام اعضاي بدن هستند، پمپ می کند. شریانهاي بزرگ به صورت لوله هایی با دیواره قابل اتساع وظیفـه انتقـال خـون را از قلـب بـه شـریان هـاي کوچک و مویرگها بر عهده دارند. فشارخون به دو عامل مهم، یکی برون ده قلب یعنی مقدار خونی که در هر دقیقه به وسیله قلب بـه درون شریان آئورت پمپ میشود (حدود 6 ـ 5 لیتر) و عامل دیگر مقاومت رگ، یعنی مقاومتی که بر سر راه خـروج خـون از قلـب در رگها وجود دارد، بستگی دارد. با تغییر برون ده قلب یا مقاومت رگ، مقدار فشارخون تغییر میکند. از آنجا که پمپ یا تلمبه کردن خون توسط قلب به داخل شریانها، ضربان دار اسـت، فشـارخون بـین دو سـطح حـداکثر و حـداقل در نوسان است.

در زمانی که قلب منقبض میشود، خون وارد شریانها میشود و فشارخون به حـداکثر مقـدار خـود مـی رسـد کـه بـه آن فشارخون سیستول میگویند در زمان استراحت قلب که خون وارد شریان نمیشود، با خروج تدریجی خون از این شریانها و جریان آن به سوي مویرگها فشارخون کاهش یافته و به حداقل مقدار خود میرسد،که به آن فشارخون دیاستول میگویند. بهترین راه براي پی بردن به مقدار فشارخون هر فرد، اندازهگیري منظم آن با دستگاه فشارسنج است

در هر فرد فشارخون را در دو سطح سیستول و دیاستول اندازه میگیرند و با واحد میلیمتر جیوه نشان داده میشود.  فشارخون بالا در نتیجه افزایش فشار بیش از حد طبیعی جریان خون بر دیواره شریانها ایجاد میشود. اگر فشـارخون بـه طـور دایمـی بالاتر از حد طبیعی باشد، به آن فشارخون بالا میگویند. در حالی که داشتن یک فشار طبیعی براي بر قراري شـرب بـافتی در سـطح مویرگ ها براي زنده ماندن حیاتی است ، فشار خون بالاتر از حد طبیعی (پرفشاري خون ) خود موجب عوارض کشنده اي است.

به دلیل اینکه فشارخون بالا علامت ندارد ،تنها راه براي پی بردن به مقدار فشارخون هر فرد،اندازه گیري فشارخون او است.مقدار فشارخون هر فرد یکی از مهمترین علائم حیاتی است و به نوعی به فشار شریانچه ها (آرتریال) یا شریان هاي بزرگ(آرتري) اشاره دارد. براي این کار بایستی از دستگاه اندازه گیري فشارخون استفاده کرد.غالبا" فشارخون را در شریان بازویی براکیال اندازه می گیرند. شریان بازویی یک رگ خونی است که مسیر آن از شانه ها تا زیر آرنج است و سپس در ساعد به دو شاخه رادیال اولنارتقسیم میشود و ادامه پیدا میکند. این شریان یکی از شریانهایی است که میتوان فشارخون را براحتی از آن اندازهگیري کرد.

ادامه مطلب را خیلی ساده با کلیک دانلود کنید  فایل  PDF

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved