مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

افزایش قند خون در بدن بیماري دیابت نامیده میشود. این بیماري انواع مختلفی دارد، ولی به طورعمده بـه دیابت نوع 1و 2 دیابـت نوع 2 و دیابت بارداري تقسیم میشود.

بیش از 90 %بیماران مبتلا به دیابت از نوع 2 هستند و حدود 10 %از دیابت نوع 1 رنج میبرند. بیشتر افراد مبتلا به دیابت نوع 2 بزرگسال و چاق هستند، اما دیابت نوع 1 بیشتر در کودکان و نوجوانان دیدهشده و باعـث لاغـري و ضـعیف شـدن بیماران میشود.

عامل بروز دیابت نوع 1 کـاهش یا عدم ترشح هورمونی به نـام انسولین است. بهطور معمول، در دیابـت نـوع 2 مقـدار ترشـح انسـولین طبیعی است و یا حتی افزایشیافته است، اما سلولهاي بدن حساسیت خود را به انسولین ازدست دادهاند که این وضعیت مقاومت بـه انسولین نامیده میشود. علل بروز دیابت علت اصلی بیماري دیابت هنوز بهطور کامل شناختهنشده، اما برخی از مهمترین دلایل بروز بیماري دیابت به شرح زیر است:

نوع 1 :استعداد ژنتیکی(ارثی)، اختلالها و بیماري سیستم ایمنی بدن(سیستم ایمنی بــدن بــه اشـتباه علیـه سـلول هــاي سـازنده ي انسولین موادي میسـازد که این سلولها را ازبین میبرد)، بعضی ویروسها و سموم.

نوع 2 :در افراد بزرگسال (بـا سن بیش از 30 سال) عواملی از قبیل اضـافهوزن و چـاقی، کمتـحرکی، سابقهي فامیلی و ارثـی، چربـی و فشارخون بالا مهمتـرین علل بروز دیابت نوع 2 هستند. علائم و نشانههاي دیابت علائم دیابت نوع 1 معمولاً شدید و ناگهانی است: علائم و نشانههاي بیماري دیابت در نوع 1 و 2 بهشرح زیر است: اما

1 .تشنگی زیاد و نوشیدن آب بسیار(پرنوشی)

2 .گرسنگی (پرخوري)

3 .ادرار زیاد (پرادراري)

4 .خستگی زیاد

5 کم شدن وزن بدن و لاغري، تاري دید.

6.ادرار شبانه

8.عفونتهاي مکرر

9 .تأخیر در بهبود زخمها و بریدگیها

درمان دیابت دیابت درمان قطعی ندارد، ولی قابل کنترل است. شاید در آینده علاج قطعی دیابت امکانپذیر شود، امادرحال حاضر فقـط مـی تـوان بـا کنتـرل قند خون در محدودهي طبیعی از بروز عوارض دیابت پیشگیري کرد. رژیم غذایی سالم و تعیین انرژي(کالري) دریافتی مورد نیاز هر بیمار،، فعالیت بدنی مناسب، مستمر و مـنظم، آمـوزش و پـایش دایمـی مقدار قند خون (خودمراقبتی) و دارودرمانی از ارکان اصلی درمان دیابت هستند.

مقاله کامل و مفید در باره دیابت PDF       ⇒

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved