مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

واحد مراقبت  :

44046343

واحد تخصصی درمان درمنزل:

44046131

پرستار خصوصی در منزل 

تعريف مركز مشاوره و ارايه خدمات پرستاري در منزل به محلي اطلاق مي شود كه طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي براي انجام خدمات پرستاري در سطوح مختلف پيشگيري مطابق با شرح وظايف و اختيارات تعيين شده پس از اخذ مجوز توسط افراد واجد شرايط و با صلاحيت داير شود و از اين پس در اين آيين نامه به عنوان مركزبه آن اشاره ميشود.

هدف
تامين حفظ و ارتقاء سلامت جامعه از طريق ارايه خدمات پرستاري در سطوح مختلف پيشگيري و كمك به درمان با توجه به ضوابط به شرح زیر

ارايه خدمات مشاوره اي و آموزش خود مراقبتی استفاده بهينه از توان نيروهاي كارآمد و متخصص پرستاري براي رفع مشكلات بهداشتي درماني و توانبخشي با توجه به استانداردها و محدوده وظايف پرستاران

كاهش هزينه هاي بهداشتي درماني و توانبخشي جامعه و كاهش هزينه تحت روز درماني كشورفراهم نمودن زمينه مشاركت مردمي در ارايه خدمات بهداشتي مراقبتي درماني و آموزشي

ارايه خدمات بهداشتي مراقبتي درماني و آموزشي با توجه به استانداردها ايجاد زمينه هاي مناسب براي اشتغال پرستاران براي ارتقاء و سلامت جامعه و رفاه اجتماعي .قلمرو فعاليت هاي مركز

فعاليت هاي عمومي آموزش بهداشت عمومي در سطوح مختلف جامعه متناسب با نياز مددجويان ( فرد – خانواده – جامعه )بررسي و شناخت وضعيت سلامت ( جسمي – رواني – اجتماعي و معنوي ) مددجويان و در صورت لزوم ارجاع به موقع به مراكز بهداشتي درماني و موسسات توانبخشي

آیین نامه خدمات مراکز پرستاری در منزل

نقل مستقیم قانون :

بازديد منزل و ارايه خدمات آموزشي مراقبتي – درماني لازم در تمام مراحل ( قبل از پذيرش بيماران و بعد از ترخيص از بيمارستان ) . آموزش خود مراقبتي به بيماران و مددجويان به منظور پيشگيري از عوارض مربوط نجام روشهاي مراقبتي مجاز در قالب شرح وظايف رده هاي مختلف  

شناسايي مددجويان جامعه و ارجاع به موقع به مراكز بهداشتي درماني و توانبخشي در زمان بازديد و پيگيري موارد مشخص.

 آموزش ارايه خدمات مراقبتي درماني به منظور بازتواني و نوتواني مددجويان ( كودكان معلول ، معلولين جسمي و رواني سالمندان و ....) 

مسوليتهاي مديريتي مركز

برنامه ريزي و سازماندهي براساس اهداف تعيين شده .تامين و معرفي كاركنان پرستاري به متقاضيان دريافت خدمات پرستاري نظارت بر چگونگي انجام فعاليتهاي مركز .

اجراي برنامه هاي آموزشي مستمر براي ارتقاء كيفيت خدمات .

ارزشيابي برنامه ها و خدمات ارايه شده .

جمع آوري اطلاعات و ارايه آمار به مراجع ذيربط .

 همكاري در انجام پژوهشهاي كاربردي با محققين و پژوهشگران .

تبعيت از كليه بخشنامه هاي واصله از مراجع ذيصلاح با توجه به مسئوليتها

اعلام ليست و فهرست كاركنان مركز در ساعات مختلف كاري به دانشگاه يا دانشكده علوم پزكي مربوطه  رسيدگي به شكايات فني بيماران و پاسخگويي به آنها و مراجع ذيصلاح در اين خصوص . كاركنان مركز
موسس مركز

پرستار يا پرستاراني هستند كه مجوز تاسيس مركز را اخذ كرده و رئيس مركز را انتخاب مي كنند .

رئيس مركز :پرستاري است كه مديريت مركز را براساس ضوابط و شرح وظايف تعيين شده عهده دار است و پاسخگوي كليه جنبه هاي مسئوليتي مركز است .

سوپروايزر ثابت مركز ، در شيفتهاي صبح – عصر و شب ، مسئول رسيدگي به نيازهاي بيماران و مددجويان و مشكلات مركز است .

سوپروايزر غير ثابت ، براي نظارت و ارزشيابي ارايه خدمات به مددجويان .

كاركنان در گردش ، شامل پرستارن با تخصص هاي مختلف ، بهياران و كمك بهياران متناسب با خدمات .
كاركنان پشتيباني ، متناسب با حجم كار .شرايط متقاضيان كار در مركزآموزشهاي عمومي براي كليه كاركنان
آموزش رژيم غذايي مناسب به خانواده ( براي سنين و دورانهاي مختلف ) به منظور پيشگيري از عوارض ناشي از كمبود موادغذايي با توجه به وظايف و آموزشهاي پرستاري . دادن آگاهي به خانواده براي مشاهده موارد مشكوك و هشدار دهنده ( مانند علايم بيماريهاي عوارض ثانوي آنها و .... ) . آموزش انجام به موقع معاينات فيزيكي ( قلب ، ريه ، فشار خون ، بينايي  شنوايي ، حركتي و .... ) به منظور پيشگيري از عوارض

آموزش پرهيز از خود درماني و استفاده داروها بدون تجويز پزشك .

آموزش پيشگيري از حوادث و صدمات در حد وظايف پرستاري .

 آموزش نحوه مواجه شدن در انجام كمكهاي اوليه در موارد فوريتها ( گرفتاري هاي چشم ، گوش ... و شكستگي ها ) .آموزش نكات ايمني در سوانح و حوادث طبيعي (زلزله و ... ) در حد وظايف پرستاري . آموزش مقابله با استفاده از دخانيات و مواد مخدر .آموزش به خانواده به هنگام مواجه شدن با بيماريهاي واگير و غيرواگير .بررسي وضعيت سلامت افراد خانواده و كنترل فشار خون به طور مرتب آشنا كردن خانواده با علايم و نشانه هاي اوليه اختلالات رواني در طول چرخه و احتراز از برخوردهاي نامتناسب با مددجو آموزش ضروري براي جلوگيري از ضايعات جسمي حركت ( در سنين متفاوت ) و ارجاع موارد مشكوك به مراكز بهداشتي درماني براي مشاوره به پزشك و انجام آزمايشات ضروري .آموزش پيشگيري از حوادث در مورد افراد آسيب پذير .آموزش نحوه پيشگيري از بيماريهاي بوم. آموزش رعايت اصول نگهداري بيمار در منزل . بديهي است در موارد پيش با توجه به نقش و توانايي پرستاران و براساس مدرك تحصيلي آنان صورت مي گيرد . وظايف مراقبتي حمايتي و .... اين وظايف كه شامل ارايه مراقبتهاي پرستاري و آموزش نحوه نگهداري از فرد مددجو در منزل است ، به دو صورت وظايف كلي و اختصاصي به شرح زير است :

وظايف كلي پرستار در منزل : بررسي وضعيت جسمي افراد خانواده برحسب نوع بيماري ( علايم حياتي رفلكس ها سطح هوشياري و ... ) آموزش به خانواده براي گرفتن نمونه هاي مختلف آزمايشگاهی ( مدفوع ، ادرار ، خلط و ... ) توجه به موارد مشكوك و راهنمايي بيماران براي مراجعه به مراكز تشخيص و درماني . ارايه اقدامات و تدابير پرستاري براساس تشخيص هاي پرستاري . دادن داروهاي بيمار طبق دستور پزشك ( داروهاي خوراكي تزريقي و ... ). پيگيري درمانهاي توصيه شده توسط پزشك و آموزش صحيح به خانواده در مورد درمانهاي خاص ومصرف به موقع دارو . ايجاد فضاي امن و سرگرمي براي مددجو . آموزشهاي ضروري براي جلوگيري از ضايعات و آسبهاي خاص به بيمار . آموزش به خانواده مددجو در انجام مهارتها و فعاليتهاي روزمره و سرگرمي و ... -ارايه كمكهاي اوليه در منزل آموزش در حمل و نقل بيماران حركتي و جسمي . برقراري وضعيت مناسب براي مددجو تغيير پوزيشن بيمار  . همكاري و اموزش به مددجو از نحوه استفاده وسايل كمك حركتي . ارايه مراقبتهاي خاص در منزل جهت جلوگيري از زخم فشاري و غيره . برقراري ارتباط و ارجاع مددجو به تيم توانبخشي در موارد معلوليت جشمي و حركتي و غيره در صورت لزوم . ارايه و آموزش خدمات پرستاري در ارتباط با بازتواني بيمار و ارجاع در موارد لزوم سكته مغزي ، فلج مغزي ، صرع و ... اطمينان از ايمني ارايه خدمات در جامعه به فرد ، خانواده ، در منزل ، مدرسه و كارخانه .

رعايت احتياط كامل در بازديد و مسافرتها . پيدا كردن راههاي دستيابي در زمينه همكاري و جلب مشاركت افراد جامعه در ارايه خدمات در منزل . ارايه گزارش منظم وضعيت بيمار به پزشك يا پزشكان معالج .

 تدابير و مراقبتهاي  اختصاصي  پرستاري در منزل : كنترل عفونت در منزل : رعايت اصول پيشگيري و انتشار عفونتها . آموزش و راهنمايي بيمار و خانواده در پيشگيري از عفونتها .بررسي وضعيت سلامت و انجام معاينات باليني از مددجو و خانواده . آموزش و انجام تكنيك ايزوله در منزل ( در موارد ضروري ). انجام مراقبتهاي پرستاري جهت تامين نيازهاي اوليه در منزل ( حركت دادن و جابجاكردن تخت و صندلي چرخدار ، حمام دادن روي تخت ، ماساژ پشت، دهان شويه ، سنداژ مجاري ادراري گوارشي و ... ).

مراقبتها و تدابير پرستاري در ناراحتي هاي چشم ، گوش و حلق و بيني . آموزش به مددجو و خانواده در پيگيري درمانها طبق دستور پزشك.شستشو و انجام درمانهاي تجويز شده توسط پزشك در ناراحتي چشم گوش و حلق و بيني . كمك به نابينايان و آموزش موارد خاص در توان بخشي مددجو ( فرد خانواده و جامعه ). همكاري و كمك به ناشنوايان و آموزش موارد ضروري به مددجويان و خانواده و بازتواني آنها با كمك متخصصين . مراقبتها و تدابير پرستاري به مددجويان قلبي ريوي آموزش چگونگي استفاده از اكسيژن در منزل با رعايت احتياط كامل . كنترل علايم حياتي ( نبض ، فشارخون ، تنفس ، درجه حرارت ). توجه به تراكئوستومي و آموزش به بيمار و خانواده .  آموزش تمرينات تنفسي و تن آرامي ( Relaxation ) . تداوم در فيزيوتراپي ريه و كمك گرفتن از متخصصين فيزيوتراپي در موارد ضروري . انجام مراقبتهاي خاص در مواردي كه مددجو چست تيوب دارد . انجام مراقبتهاي ضروري در دادن داروهاي قلبي  عروقي و ريوي طبق دستور پزشك . انجام انواع بخورها طبق تجويز پزشك . انجام ساكشن مجاري فوقاني تنفسي در موارد ضروري . مراقبتها و تدابير پرستاري از پوست بررسي وضعيت پوست و زخم . انجام انواع پانسمانهاي خشك و مرطوب زخمها ، سوختگي ها ، اگزما و غيره و دادن داروها تجويز شده . مراقبتها و تدابير پرستاري دستگاه -شست و شوي معده ، تغذيه از راه لوله بيني و معده و آموزش مراقبتهاي مربوط به بيمار و خانواده . دادن انواع تنقيه . شست و شوي كلستومي ، استومي و آموزش نحوه مراقبتها از كلستومي به مددجو و خانواده . مراقبتها و تدابير پرستاري در مايع درماني ( IV تراپي و ... ) تزريق مايعات و داروهاي وريدي و قطع آنها طبق دستورات تجويز شده پزشك . توجه به عكس العملهاي ناشي از تزريق دارو . گرفتن خون و تهيه نمونه براي آزمايشهاي طبق دستور پزشك . مراقبتها و تدابير پرستاري در شكستگيها استفاده از بانداژهاي الاپلاستيكي با مجوز بي حركت نگهداشتن بيمار و عضو شكسته ( به غير از كاربرد آتل و گچ گيري ). كمك به تسكين درد و آرام كردن بيمار با كاربرد روشهاي پرستاري .استفاده از تدابير پيشگيري از زخم بستر . استفاده از تدابير لازم در پيشگيري از عفونتهاي ادراري تناسلي . استفاده از واكر ، صندلي چرخدار و ... آموزش به بيمار و خانواده در ارتباط با نگهداري گچ و انجام فعاليتهاي روزمره . مراقبتها و تدابير پرستاري در دستگاه ادراري تناسلي آموزش به فرد و خانواده در پيشگيري از عوارض كليوي و تناسلي . گرفتن نمونه آزمايشگاهي در موارد ضروري طبق دستور پزشك . انجام سونداژهاي ادراري ( دائم يا موقت ) . آموزش به خانواده و انجام شستشوي مجاري ادراري و تناسلي در موارد ضروري . آموزش به خانواده در اندازه گيري جذب و دفع مايعات . آموزش به خانواده در مورد رعايت رژيم غذايي مورد نظر و استفاده به موقع از داروهاي تجويز شده . مراقبتها و تدابير پرستاري و بازتواني بيماران سكته مغزي آموزش براي كنترل ادرار و مدفوع . مراقبت از سوند متناوب و دايم . در اختلال تكلم ( Aphasia ) كمك به بيمار و خانواده در سازش با موقعيت مددجو . راهنمايي و آموزش به فرد و خانواده در انجام مهارتها و فعاليتهاي روزمره زندگي . مراقبتها و تدابير پرستاري در اختلالات غدد مترشحه داخلي آموزش به مددجو و خانواده از نحوه سالم زيستن و سازش با اين بيماريها       ( ديابت ، هيپرتيروئيديسم ) ( Hyperthyroidism ) . آموزش رعايت بهداشت فردي خدمات پرستاری در منزل ( پوست ، ناخن و ... ) آموزش رژيم غذايي دارويي استراحت فعاليت و غيره . آموزش نحوه استفاده از داروها ( تزريق زير جلدي انسولين و داروهاي خوراكي ). آموزش نحوه مراجعه و ارتباط با پزشك معالج در موارد لزوم . آموزش چگونگي انجام تست روزانه ادرار ( به فرد و خانواده ). -آموزش به همراه داشتن كارت شناسايي ( با مشخصات فردي و بيماري فرد ) در تمام اوقات به مددجو و خانواده . -جمع آوري نمونه ها براي آزمايشات طبق تجويز پزشك . -تهيه نمونه ادرار طبق دستور ( 24 ساعته استريل و غيره . ) با آموزش به بيمار و خانواده . -تهيه نمونه مدفوع براي آزمايشات مختلف -تهيه نمونه خون براي آزمايشات مختلف . ارايه مراقبتها و تدابير پرستاري در فوريتهاي پزشكي مراقبتهاي پرستاري در منزل براي فوريتهاي پزشكي با رعايت اصول و كاربرد تكنيكهاي كمكهاي اوليه و ارايه تدابير فوري پرستاري تا رساندن مددجو به نزديكترين مركز پزشكي است . فوريتهاي پزشكي مطرح به شرح زير است :

آمبوليهاي ريوي و قلبي انسداد مجاري هوايي كامل و ناقص ( در نوزادان كودكان ، بزرگسالان و كهنسالان ). انواع گزيدگيها ، خونريزيها ، ايست هاي قلبي ريوي و انجام C.P.R در كودكان ، نوزادان و بزرگسالان شكستگيها و بريدگيهاي وسيع . تشنج ها مانند صرع -شوكها ، مسمويتها ( خودكشي و غيره ) عكس العمل هاي ناشي از تزريق خون و فرآورده هاي آن . -سرگيجه هاي حاد . مراقبتها و تدابير پرستاري از سالمند در منزل آموزش اجراي مراقبتهاي بهداشتي درماني توان بخشي و نگهداري سالمند توسط خانواده يا خانه سالمندان . بررسي ئضعيت جسمي رواني و اجتماعي مددجو و ارتباط با خانواده . كمك و راهنمايي در تدارك فضاي مناسب از نظر فيزيكي رواني و اجتماعي . رعايت نكات ايمني در منزل براي سالمندان . كمك به تغذيه و فعاليت مناسب سالمند . موزش فرد و خانوداه از نحوه مراقبت از خود. تشويق سالمندان و خانواده به اشتغال پاره وقت در منزل و يا خارج از منزل با ارايه خدمات داوطلبانه . تدارك امكانات تفريحي در ساعات فراغت براي سالمندان و تشويق به عضويت در انجمن ها مساجد و شوراها و غيره . آموزش به خانواده براي تشخيص موارد مشكلات مشكوك سالمند و پرستار سالمند در منزلدر مراحل اوليه و ارجاع آنها به مراجع ذيصلاح . برقراري ارتباط مستمر خانواده با سالمند در صورت زندگي در سالمند سراها . مراقبتها و تدابير پرستاري در دادن دارو -كاربرد اصول دادن داروها در منزل با توجه به دستور پزشك ( از داروهاي ساده تا آنتي بيوتيكها ) و ارايه آموزشهاي لازم به بيمار و خانواده . -آموزش به فرد و خانواده در مورد طرز مصرف و نگهداري داروها و عدم مصرف داروهاي تاريخ گذشته و غير ضروري . انجام تزريقهاي عضلاني و دادن داروها از راه دهان با مجوز . ساير عوامل مشكل زا و ارايه خدمات پرستاري تدابير پرستاري در موارد زير با توجه به كاربرد فرآيند پرستاري و موقعيت هاي خاص مددجو و خانواده ارايه خواهد شد : سالمند آزاري ، كودك آزاري و غيره . مشاوره و راهنمايي در موارد خاص ( اعتياد و غيره ) و ارجاع به مراجع ذيصلاح . -كمك از مراجع ذيصلاح به منظور تامين موقعيتهاي اقتصادي و اجتماعي مددجو و خانواده . آموزش به بيمار و خانواده در پيشگيري از حوادث . نحوه رسيدگي به فرد در حال احتضار و فوت شده در منزل . ج ) وظايف و تدابير پرستاري توانبخشي بررسي و برنامه ريزي مراقبتهاي پرستاري از بيماران مزمن در دورانهاي مختلف زندگي ( كودكي ... كهنسالي ). ارايه مراقبتهاي پرستاري از عقب افتادگان ذهني و حركتي در سنين مختلف . ارايه مراقبتهاي پرستاري به منظور جلوگيري از پيشرفت معلوليتها و پيشگيري از عوارض آنها . انجام درمانهاي دارويي براي مددجو طبق تجويز پزشك . ارايه مراقبتهاي سرپايي . ارايه مراقبتهاي پرستاري به بيماران مزمن رواني در جامعه . -برگزاري برنامه هاي بازآموزي مسمتر براي پرسنل . كسب مهارتهاي جديد حرفه اي و افزايش تبحر در ارايه فعاليتها . انجام امور مربوطه با علاقه و رغبت . انجام دستور العملها و بخشنامه ها به طور دقيق و مطلع نمودن كليه همكاران از آنها .برنامه ريزي تدابير پرستاري با كاربرد فرآيند پرستاري .انجام مراقبتها با استفاده از اصول علمي . -ثبت كامل و صحيح اوراق پذيرش مددجو. -شناخت كليه مددجويان با مشخصات آنها . پيگيري كارهاي مربوط به مددجويان و خانواده با توجه به اولويتها . ثبت مشكلات و تشخيص هاي پرستاري و اجرا براساس اولويتها . ثبت فعاليتهاي روزانه و وقايع به طور دقيق . تقسيم كار روزانه و فهتگي براي پرسنل . كنترل پرونده هاي مددجويان به لحاظ كامل بودن آنها . مساعدت و تسهيل در انتقال بيماران به منزل و يا مراكز مربوطه . ارجاع پرونده پزشكي و پرستاري مددجو به مراكز مربوطه ( در صورت نياز ) ارائه اطلاعات و آمار جمع آوري شده به منابع اطلاع رساني ذيربط . همكاري در انجام پژوهشهاي كاربردي با پژوهشگران و موسسات مربوطه . پيشگيري از بروز حوادث در حين ارايه خدمات رعايت اصول صرفه جويي با توجه به وضعيت اقتصادي خانواده .

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved