مرکز پرستاری S.O.S Capital & AIDA

اعزام مراقب در منزل:

44046343

خدمات درمانی درمنزل:

44046131

شرایط اعزام نیروی پرستار در منزل 

برای این منظور دو دسته کلی از لحاظ زمانی شبانهروزی و نیمه وقت معمولا نیروها ی پرستار در منزل طبق نیاز افراد وجود دارد که شبانه روز هفتهای 24 ساعت ونیمه وقتها هفته ای یک روز مرخصی دارند .

ابتدا منطبق بر شرایط و تجربه و روحیه پرستار در منزل زمانی را برای مصاحبه میبایست در نظر گرفت ، پس از مصاحبه اگر نظری مورد توافق دو طرف واقع شد چند روزیبه صورت آزمایشی البته با حقوق پرستار در منزل خدمت سالمند یا بیمار خواهد بود . زمانی که ادامه کار پرستار در منزل مقبول بود در رابطه با عقد قرارداد که معمولا شش ماههاست اقدام میشود.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تهران، اتوبان ستاری، روبروی مجتمع تجاری کورش،نبش جواهریان، ساختمان 163، واحد 9

 

تلفن:

      واحد خدمات مراقبتی در منزل    44046343  21 98+

تلفن:

    واحد اعزام پرستار تخصصی و پزشک  44046131  21 98+

 

 © 2017-2018 parastarha.com all right reserved